Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
เชิญชวนสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 13 มิถุนายน 2567 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 - 30 พฤษภาคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 - 30 เมษายน 2567 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง ร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 - 09 มิถุนายน 2567 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
...
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 11 เมษายน 2567 จำนวนผู้อ่าน 245 คน
โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 11 เมษายน 2567 จำนวนผู้อ่าน 227 คน
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy - 11 เมษายน 2567 จำนวนผู้อ่าน 199 คน
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 - 15 มีนาคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 724 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 874 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - 31 มกราคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 848 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 31 ธันวาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 833 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 833 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 31 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 838 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 800 คน
...
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง 'สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองตากใสสะอาด 2567' และ 'งดรับ งดให้' ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polity) - 15 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 1277 คน
...
รายงานผลการมีส่วนร่วม โครงการจัดทำแผน/ทบทวนแผนชุมชน เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 839 คน
รายงานผลการมีส่วนร่วม โครงการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากร่วมกับประชาคม ท้องถิ่นระดับชุมชนเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ.2566– 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 831 คน
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลเมืองตาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน (EIT 2024) ประจำปี 2567 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 921 คน
...
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2566 - 8 กันยายน 2566 - 27 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 3918 คน
...
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 11 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566 - 20 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1813 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล - 19 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1632 คน
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2566 - 8 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1673 คน
รายชื่อคลังปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตาก ประจำปี 2566 - 13 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1705 คน
รายงานผลกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - 08 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1664 คน
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 29 สิงหาคม2566 - 3 กันยายน 2566 - 08 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1613 คน
ประชาสัมพันธ์มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดทำเอกสารการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนปลอม - 31 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 1587 คน
...
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคอมไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี - 11 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1862 คน
การมอบนโยบาย No Gift Policy - 30 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2716 คน
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1648 คน
ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองตาก ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1826 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000