Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ss - 09 มกราคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 1134 คน
การพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สุธิดา อินทรเกษตร โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 09 มกราคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 1148 คน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดย นางสาวศิริกร ทรงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก - 23 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2083 คน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 29 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2144 คน
รายงานผลการสอนวิชาเคมีโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ - 20 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2291 คน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32223 สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ - 20 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2271 คน
การพัฒนาและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร โดย นางสาวศิริรัตน์ แวงดา - 02 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2254 คน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายวิทวัส วรินทรา - 04 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 3892 คน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เยาวชนที่ดี เรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางจิรานุช กาวี ครูชำนาญการ - 04 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 3855 คน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์ - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 4068 คน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3879 คน
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ม.5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 14488 คน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3463 คน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเสริมศักยภาพการเรียนร่วมกับวิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม สำหรับนักเรียน ม.3 โดย นางระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3400 คน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ KWLH Plus สำหรับนักเรียน ม. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนางระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3501 คน
รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดฯ โดย นางสาวลภัสรดา คำพุฒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย - 13 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3212 คน
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองตากฯ โดย นางสาวทิตยา ป้องกัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย - 13 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3273 คน
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการสืบเสาอหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับ ป.6 โดย นางเบญจา กุลสิงห์ - 29 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2835 คน
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดแรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดย นางสาวหนึ่งฤทัย พุ่มจันทร์ - 29 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2826 คน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) โดยนางนิรมล แก้วอยู่ - 11 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2608 คน
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศวิถี”โดยใช้รูปแบบ การจัดกิจกรรมแบบ R-C-A ระดับชั้น ม.1 โดยนายศักดา สีเมืองแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 22 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2857 คน
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วม มือ(STAD) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชณันตญา กองใจ ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 22 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2908 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป เรื่อง สระ อะ สำหรับ ป.2 โดยนางเมธาวี ไชยเดช รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ - 05 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2861 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ ป.4 เรื่อง การคูณจำนวนที่เป็นพหูคูณของ 100 กับจำนวนมากกว่าสองหลัก โดย นางปวริศา ทิพย์กร รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ - 05 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2784 คน
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอน DR -TA รายวิชาภาษาอังกฤษ 11 ชั้นม. 6 โดย วิภารัตน์ ทาเอี่ยม ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 08 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2795 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 64 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000