Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 24 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
-ยกเลิก-ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 21 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 03 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 26 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 19 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
-ยกเลิก- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 30 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 30 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
### อบต.น้ำรึม ### ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ กว้าง 7 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธี e-bidding - 27 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 26 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธี e-bidding - 26 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 22 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย (ครั้งที่2) ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
ประกวดราคา,รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding - 06 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย (ครั้งที่2) ด้วยวิธี e-bidding - 05 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 26 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 19 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding - 10 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ด้วยวิธี e-bidding - 23 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 128 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ด้วยวิธี e-bidding - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 154 คน
ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ด้วยวิธี e-bidding - 25 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 177 คน
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธี e-bidding - 25 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 228 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000