Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 รายการ (สถานธนานุบาล) - 16 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 14 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมว จำนวน 220 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 02 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารอปท.ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการฯ) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการฯ) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสำนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดูดโคลน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 28 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ฯ จำนวน 2 โรงเรียน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding - 27 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยไม้กันสั่น Gimbal และ memory card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑื วช 510-61-0062 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2564 จำนวน 55 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์บ้านเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 07 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมติดตั้งจำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พรบ.รายจ่าย ปี 2564 จำนวน 125 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึก Fuji Xerox CT202876 จำนวน 7 กล่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) กองช่าง - 29 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นฯ ประจำปี 2563 (ช่วงที่ 2) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 136 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000