Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 08 ธันวาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
ผลรางวัลการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ - 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
ผลรางวัลการแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งลูกทุ่งกระทงสาย" ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รายชื่อลำดับโรงเรียน การแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งลูกทุ่งกระทงสาย" ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 21 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 763 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รางวัลการแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งลูกทุ่งกระทงสาย" ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 21 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 740 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง - 07 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 574 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งลูกทุ่งกระทงสาย" ประจำปี ๒๕๖๖ - 07 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 381 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง หลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๖ - 25 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 411 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รางวัลการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ - 25 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 389 คน
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 408 คน
เลื่อนเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 26 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 396 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 22 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 375 คน
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ สังกัดเทศบาลเมืองตาก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ - 20 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 399 คน
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ - 14 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 432 คน
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 12 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 368 คน
ปิด และ เปิดสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก - 11 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 373 คน
หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งกระทงสาย" ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้าฯ ณ บริเวณสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี - 05 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 678 คน
เปิดสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ - 21 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 392 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 21 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 390 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 16 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 406 คน
ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ - 11 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 486 คน
รายชื่อแม่ดีเด่นของชุมชน ประจำปี 2566 - 07 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 382 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 - 26 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 403 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 17 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 392 คน
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุระกรรมชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง - 03 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 385 คน
นโยบายและกรอบทิศทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - 29 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 388 คน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 28 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 360 คน
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ - 28 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 357 คน
ระเบียบเทศบาลเมืองตาก ว่าด้วยการใช้สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2564 - 23 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 361 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 23 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 364 คน
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ.2566- 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2566 - 21 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 354 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 07 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 492 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตากสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 02 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 359 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 01 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 365 คน
เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน - 16 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 363 คน
ประกาศค่ากลางคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2566) - 26 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 384 คน
รายชื่อพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2566) - 26 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 370 คน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) - 27 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 446 คน
เลื่อนนัดการประชุมเทศบาลเมืองตากสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 415 คน
เชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 445 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 430 คน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Polity) ของเทศบาลเมืองตาก - 12 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 462 คน
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 - 10 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 387 คน
การออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่ - 10 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 380 คน
ลดราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 - 23 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 520 คน
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 546 คน
ประกาศ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาโครงการอนุษ์รักประเพณีสงกรานต์ - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 438 คน
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 636 คน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 03 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 430 คน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 410 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 178 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000