Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 07 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตากสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 02 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 01 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน - 16 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
ประกาศค่ากลางคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2566) - 26 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
รายชื่อพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2566) - 26 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) - 27 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
เลื่อนนัดการประชุมเทศบาลเมืองตากสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
เชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Polity) ของเทศบาลเมืองตาก - 12 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 - 10 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
การออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่ - 10 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
ลดราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 - 23 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 186 คน
ประกาศ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาโครงการอนุษ์รักประเพณีสงกรานต์ - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 205 คน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 03 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรากการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 - 07 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566 - 31 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
ราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 - 20 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองตากใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) - 13 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ.2566- 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566 - 19 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 - 15 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 164 คน
การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2566 - 15 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
รายชื่อพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง ณ 1 ตุลาคม 2565) - 13 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
ประกาศ ผลรางวัลการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทิป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ - 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
ขอเชิญร่วมการชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการ โครงการพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนเทศบาลเมืองตาก และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง - 14 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 459 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) - 26 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 494 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 05 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 431 คน
ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 21 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 287 คน
การแต่งกายตามนโยบายจังหวัดตาก - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 339 คน
การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองตากใสสะอาด" - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 217 คน
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 221 คน
หลักเกณฑ์การคำนวณ และตัวอย่างวิธีการคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 - 23 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 213 คน
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณตลาดเกาะลอยฯ และโครงการขยายผิวจราจร คสล. รอบสวนสาธารณะหนองมณีบรรพต - 11 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 212 คน
ยุติการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิงฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 208 คน
รับสม้ัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร ประจำปีการศึกษา 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 31 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 262 คน
มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ - 03 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 346 คน
เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1051 คน
เปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1335 คน
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1258 คน
เปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1059 คน
การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 738 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 147 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000